فــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــاد
آمـــــــوزشــــی ایمنی وبهــــداشت کــــار- قــــانــــون کـــــار-کــــارآفـــرینی-مبانی رایانه
نگارش در تاريخ چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ توسط مهندس علی رضا معصــــومی

                                                                  بسمه تعالی                                              تاریخ : 91/03/03

سوالات درس کارآفرینی سال سوم هنرستان شاهدکاردانش شهیدباهنر      

                                                                                               

1.                         شيوه درست فکر کردن و زندگي کردن را   ...    گويند.

الف: هدف        ب : خلاقيت       ج: موفقيت           د: برنامه ريزي

2.                         ابعاد موفقيت عبارتند از:

الف- بعد فردي و اجتماعي          ب- بعد سازماني و اجتماعي       ج- بعد فردي ، سازماني           د- بعد رواني ، اجتماعي

3-                   كدام يك از دلايل از بين رفتن بعضي از مشاغل به مرور زمان است؟
الف: سرعت تغيير و پيشرفت در امکانات و فن آوري
      ب: تغيير نيازها و احتياجات مردم

ج: ماشيني شدن بعضي از كارها                               د: هر سه مورد

4-                            عصري که در آن زندگي مي کنيم چه نام دارد؟

الف: عصر صنعت         ب: عصر کشاورزي

ج: عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتي             د: عصر کامپيوتر

5-                        كدام يك از دلايل انتخاب كسب و كار شخصي نمي باشد؟

الف- داشتن زندگي و شغل مستقل               ب- تنوع بيشتر در كار

ج- استفاده بيشتر از توانايي ها و مهارتها          د- اختصاص زمان بيشتر  به كار كردن

6-                            سهم کسب وکارهاي ... جهان در بازار اشتغال بيشتر از سهم کسب و کارهاي .... است .

الف- کوچک بزرگ            ب- کوچک متوسط            ج- بزرگ کوچک د- متوسط بزرگ

7-                                كدام يك از پسوند هاي زير معرف سايت هايي با فعاليت هاي تجاري است؟

الف-  com ب- gov  ج- edu  د-  org

8-                                در آدرس اينترنتي پسوند edu و gov به ترتيب مربوط به سايتهاي ... و ... مي باشد.

الف-  آموزشي تجاري            ب- آموزشي دولتي          

ج- تجاري دولتي                 د- تجاري - آموزشي

9-                                فردي كه  قابليت استفاده و مقرون به صرفه بودن  محصول را بررسي مي كند ... است.

الف- خلاق                   ب- مخترع                                ج- نوآور                                د- كارآفرين

10-                             كدام ترتيب براي يك توليد كارآفرينانه صحيح است؟

        الف- خلاق¬ مخترع ¬ نوآور ¬ كارآفرين                         ب- خلاق ¬ نوآور ¬ كارآفرين ¬ مخترع

         ج- سرمايه گذار ¬ خلاق ¬ مخترع ¬ كارآفرين   د- خلاق ¬ نوآور ¬سرمايه گذار ¬ مخترع

11-                             «تمايل به انجام كار در استانداردهاي عالي به قصد موفقيت در موقعيت هاي رقابتي» نشان دهنده كدام ويژگي كارآفرينان است؟

الف- تحمل ابهام           ب- استقلال طلبي       ج- نياز به موفقيت    د- مخاطره پذيري

12-                             كدام يك در مورد كارآفرين اجتماعي يا ارزشي صحيح است؟

الف- به دنبال ثروت نيست.                              ب- هدفش ايجاد تغييرات مثبت در جامعه است.

ج- در جامعه ايجاد ارزش مي كند.                  د- هر سه مورد

13-                             كدام يك در تعيين انتخاب محل كسب و كار مهم است؟

الف- محل تامين مواد خام              ب- نزديكي به بازار     ج- عرضه نيروي كار   د- هر سه مورد

14-                             مزاياي صرفه جويي ناشي از تمركز در انتخاب محل كسب و كار چيست؟

الف- دسترسي به نيروي كار ماهر                                                                      ب- حضور مشتريان بيشتر

ج- هزينه و زمان كمتر در حمل و نقل                                                                              د- هر سه مورد

15-                             كداميك از مزاياي تحقيق ميداني نیست؟

الف اطلاعات به روز و جديد است.             ب- هزينه بالايي دارد 

ج- هزينه كمتري مي برد.                                                د- زمان بيشتري مي برد.

16-                             به تحقيق كتابخانه تحقيق ... نيز مي گويند.

الف اوليه                   ب- ثانويه                                ج- هردو                   د- هيچكدام

17-                             در كدام نوع از سوالات مي توان اطلاعات را با جزئيات بيشتري بدست آورد.

الف- سوالات باز          ب- سوالات بسته                         ج- هردو   د- هيچكدام

18-                             در كدام نوع از سوالات مي توان اطلاعات را با جزئيات بيشتري بدست آورد.

الف- سوالات باز          ب- سوالات بسته                         ج- هردو   د- هيچكدام

19-                             جاي خالي در نمودار زير به ترتيب عبارتست از:  1- ... 2- ... 3- ...

الف-رشد-اشباع-افول

      ب-افول- اشباع- رشد

       ج-اشباع-افول-رشد

      د-رشد افول-اشباع

 

 

 

 

 

20-                             هر چه قيمت محصولي كاهش يابد ميزان تقاضا ... و ميزان عرضه ... مي يابد.

الف- افزايش كاهش                ب- افزايش افزايش               

ج- كاهش افزايش     د- كاهش كاهش

 

21-                             اگر محصول توليدي رقيبي نداشته باشد از كدام روش قيمت گذاري استفاده مي شود؟

الف- بازار محور ب- محصول محور  ج- بالاتر از هزينه     د- تبعيض در قيمت

22-                             در كدام نوع از قيمت گذاري هاي زير هدف خارج كردن رقبا از بازار است؟

الف- نفوذي                  ب- گران  ج- مخرب                               د- الف و ج

23-                             فرآيند ايجادهر چيز جديدي که قبلا" وجود نداشته:

الف- خلاقيت             ب- نوآوري               ج- ابتکار                   د- ارزش

24-                             کداميک از صفات زير مشتري را شگفت زده و متحير مي کند؟

الف- ظاهر آراسته                          ب- صبر و حوصله      

ج- دقت و دورانديشي   د- ابتکار ونوآوري مثبت در روابط

25-                             منظور از نتيجه گرا بودن چيست؟

الف-   توجه دائمي به اهداف كسب و كار                      ب- دقت در مسائل مالي در كسب و كار

ج- سود بيشتر در كسب و كار                                                          د- توجه به ميزان فروش

26-                             فن ثبت ، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك موسسه را ... گويند.

الف- دفتر روزنامه                          ب- دفتر كل                             

ج- حسابداري             د- معادله حسابداري

27-                             كداميك صحيح است ؟

الف دارايي = بدهي + سرمايه                                       ب- سرمايه = بدهي + دارايي

ج- سرمايه = بدهي دارايي                                           د- الف و ج

28-                             كداميك ميزان سرمايه را افزايش مي دهند؟

الف- دارايي                 ب- سرمايه                 ج- درآمد                               د- هزينه

29-                             فهرستي از تمام دارايي ها ، بدهي ها و سرمايه يك واحد تجاري در يك تاريخ معين را ... گويند.

الف- تراز آزمايشي                         ب- ترازنامه            

ج- صورت سرمايه                          د- صورت سود و زيان

30-                             كداميك فهرستي از تمامي حسابهاي دفتر كل و مانده آنهاست؟

        الف- تراز آزمايشي               ب- ترازنامه                               

           ج- صورت سرمايه                               د- صورت سود و زيان

31-                             " تعيين هدف براي آينده و تعيين روش و وسايل دستيابي به هدف " را ... گويند.

الف- مديريت ب- سازماندهي                          ج- كنترل و نظارت     د- برنامه ريزي

32-                             برنامه هايي که تا يک سال طول بكشند  برنامه ريزي ... گويند.

الف-کوتاه مدت                          ب- ميان مدت                                            ج- بلندمدت                              د- طولاني

33-                             استخدام كاركنان و آموزش آنها به عهده كدام واحد يك سازمان است؟

الف- برنامه ريزي           ب- منابع انساني                       ج- امورتوليد                             د- امور فروش

34-                             كداميك از وظايف مديران به ايجاد انگيزه در كاركنان و افزايش كارآمدي آنان مي انجامد؟

الف- هدايت و رهبري                 ب- سازماندهي                          

ج- كنترل و نظارت                        د- برنامه ريزي

35-                             پائين ترين سطح سلسله مراتب نيازها از نظر مازلو چيست؟

الف- امنيت                   ب- احترام                                ج- فيزيولوژيک                       د- خودشکوفايي

36-                             بالا ترين ترين سطح سلسله مراتب نيازها از نظر مازلو چيست؟

الف- امنيت                       ب- احترام                           

ج- فيزيولوژيک            د- خودشکوفايي

37-                             "انتخاب يك راه حل مسئله از ميان راههاي مختلف " را ... گويند.

الف- تصميم گيري                       ب- سازماندهي                          

ج- كنترل و نظارت                        د- برنامه ريزي

38-                             كداميك از عوامل موثر در ارتقاي بهره وري نمي باشند؟

الف- طراحي محصول                    ب- كنترل مصرف مواد                ج- كنترل نيروي كار  د- فروش

39-                             مديران از چه طريق مي توانند سازمان خود را بهتر شناخته و در صورت انحراف از هدف آن را تصحيح کنند؟

الف- تقسيم وظايف                        ب - کنترل و نظارت                

ج- تفويض اختيار                          د-برقراري ارتباطات

40-                             اين عقيده كه " موفقيت فرد در اثر تلاش و كوشش خود فرد مي باشد  " نشاندهنده كدام ويژگي است؟

الف- تحمل ابهام                           ب- استقلال طلبي                      

ج- مركز كنترل دروني                 د- مخاطره پذيري

 

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت